El de comportament. Per tant, l’organització està plena

El primer autor que
va parlar sobre la teoria de les decisions va ser Herbert A. Simon (1916 – 2001).

Va afirmar que la teoria de la decisió és la clau per explicar el comportament
humà a les organitzacions. La teoria del comportament veu l’organització com un
sistema de decisions en el qual cada persona participa racional i conscient,
escollint i prenent decisions individuals relacionades amb alternatives més o
menys racionals de comportament. Per tant, l’organització està plena de
decisions i accions.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Related Posts

© All Right Reserved
x

Hi!
I'm Melba!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out